5/d ye hoş geldiniz
 
  Ana Sayfa
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  Sosyal Bilgiler
  Türkçe
  Matematik
  tüm dersler test
  => Karışık test
  => Karışık test 2
  videolar
  FEN VE TEKNOLOJİ
tüm dersler test

 

TÜRKÇE
2. Aşağıda verilen kelimelerin hangisinde ses düşmesi yoktur ?
               A. Fikrine              B. Şükretmek            C. Küçücük          D. Gülücük
3. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sert sessizlerin yumuşamasına örnek olarak gösterilemez ?
              A. Kumaşını          B. Kitabını               C. Toprağı             D. Kanadını
B.     .
          5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur ?
A.     Ferhat ağabey geldi.
B.     Fırından ekmek aldım.
C.     Yeliz defter istedi.
D.     Ali, ağabeyini soruyor.
7. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yapısı farklıdır ?
           A. Simitçi            B. Kitaplık     C. Evli             D. Kelebek
8. Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır?
                      A. Bilgiç               B. Geçim       C. Sırdaş           D. Okulumuz
           9. “Bal dök yala” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?
                    A. Temizlik           B. Çok sevinmek       C. Çok değerli        D. Tertemiz
10.      Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmaz ?
A.     Kış mevsimi denildi mi aklıma kar gelir ?
B.     Hangi gömleğimi giyeyim ?
C.     Bu kalemi nereden aldın ?
D.     Ali, ödevini yaptın mı?
11)    Ağacı kıskanırım            Şiirde geçen sözcüklerden kaç tanesinde kalın ünlü vardır?
Yemiş yüklü dalı var
Bahar olsun güz olsun
Ne güzel masalı var.
 
A) 5                B) 7                C) 4                 D) 6
 
12)   “Keloğlan ile arkadaşları yüce yüce dağlardan aştılar. Coşkun coşkun ırmaklardan geçtiler. Sonunda ıssız bir çölün, büyük bir ırmağa yanaştığı noktada yeşil bir vadiye girdiler.” Bu cümlede büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır?
 
          A) 4                 B) 3                C) 2                D) 1
 
13)   “Seneye daha boylu göreceğiz aynı ağaçları.” Cümlesinde geçen şu sözcüklerden hangisi türemiştir?
         
          A) Seneye               B) Boylu                C) Göreceğiz               D) Ağaçları
 
14)   “Öğleye kadar aralıksız, kitaplıkta çalıştım.” Cümlesindeki hangi sözcükte yapım ve çekim eki bir aradadır?
 
          A) Öğleye               B) Aralıksız           C) Kitaplıkta                 D) Çalıştım
 
15) “Açmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çevresini genişletmek” anlamında kullanılmıştır?
  
A)        Evin çevresini açtılar                          B) Çocuklar, birlikte kollarını açtılar
          
          C) Doktor tepen çıbanı açtı                    D) Kitap paketini sevinçle açtım
 
16)   “ Ayhan, yarın, mutlu çocukluk günlerinin geçtiği köyünü görecek.” Cümlesinde kaç ad vardır.
 
          A) 2                 B) 3               C) 4                 D) 5
 
17)   “ Feride, zeki, başarılı ve afacan bir kızdı.” cümlesinde virgül hangi görevi yapıyor?
 
            A) Özneyi belirliyor                               B) Yüklemi tümleçten ayırıyor
           
            C) Eş görevli sözcükleri ayırıyor           D) Özneyi tümleçten ayırıyor
 
18) “Gezintiyi çıkmıştık ( ) ama yağmur yağdı. “ cümlesindeki ( ) içine hangi işareti koymalıyız?
            A) ;                B) ,                C) .                D) !
19) “ Güneyde mis kokulu bir ağaç                Dörtlüğünde kaç tane tür adı vardır?
 Yuvarlak yaprakları ince
 Yaz gelip güneş vurunca
 Dallardan bal akar”  
   
     A) 5               B) 6               C) 7               D) 8
 
20) “ Recep’i iki gün önce Erdeğe yolladık.” Cümlesindeki hangi sözcükte bir yazım yanlışı vardır?
            A) Recep’i              B) Gün              C) Erdeğe             D) Yolladık  
21) Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?
            A) masmavi        B) yerkabuğu         C) akbaba      D) doğumevi
22)”Cins-çoğul-somut”olan isim aşağıdakilerden hangisidir?
            A)Araba       B)Şüpheler    C)Otobüsler    D) Düşünceler
23) Aşağıdakilerden hangi kelimede ünsüz yumuşaması yoktur?
            A) toprağı      B) ağacı       C) yumruğu      D) nöbeti
24) Aşağıdakilerden hangisi soyut anlamlı isimdir?
            A) yağmur       B) sevgi        C) koku       D) ısı
25) Ağaçlar arasından koşa koşa çeşmeye gittiler. Cümlesinde kaç isim vardır?
            A) 4           B3            C) 2              D) 5
 
 
SOSYAL BİLGİLER
1.      Bireyler olarak;
-         Kendimize ve ailemize faydalı olmak.
-         Üretime katkıda bulunmak.
-         Ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak.
           Yukarıdaki hedeflerimizi gerçekleştirmede, millet olarak hangi özelliğimiz ön plana çıkar ?
                 A. Yardımseverlik        B. Çalışkanlık          C. Cesaret         D. Hoşgörü
2.      Öğrenci Andımızda Türk Milletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinden söz edilmektedir ?
A. Hoşgörülü olmak     B. Cesaret              C. Doğruluk     D. Konukseverlik
 
3.       İstanbul,Boğazlar ve Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır ?
               A. Lozan Antlaşması                           B. Londra Konferansı   
               C. Mudanya Ateşkes Antlaşması        D. Gümrü Antlaşması
4.      Batı Cephesi’nde Yunanlılarla yapılan muharebelerden en uzun süreni hangisidir?
A. Birinci İnönü Muharebesi              B. İkinci İnönü Muharebesi    
C. Sakarya Meydan Muharebesi         D. Başkomutanlık Meydan Muharebesi   
5.      Türkiye aşağıdaki hangi paralel ve meridyenler arasında yer alır ?
A. 36o-42o Güney paralelleri           B. 26o-45o Batı meridyenleri
      26o-45o Doğu meridyenleri             36o-42o Güney paralelleri
 
C.     26o-45o Kuzey paralelleri           D. 36o-42o Kuzey paralelleri
      36o-45o Doğu meridyenleri             26o-45o Doğu meridyenleri
6.      “Ordu”ile “fındık” arasında ekonomik açıdan bir ilişki vardır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki yoktur ?
A . Rize-çay       B. Konya –zeytin      C. Zonguldak-kömür     D. Adana-pamuk
7.      İslam tarihinde Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç olayına ne ad verilir?                       A. Kutsal göç       B. Göç                C. Ziyaret                D. Hicret
8.      İslam dini Türkler arasında hangi olaydan sonra yayılmaya başlamıştır ?
A. Talas Savaşı      B. Bedir savaşı      C. Emeviler Dönemi     D. Malazgirt Zaferi
       9. Malazgirt Zaferini kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açan kimdir ?                         A. Melikşah           B. Tuğrul Bey    C. Alparslan     D. Çağrı Bey
     10. Hz. Muhammed’in doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
            A. 622 Mekke        B. 571 Mekke     C. 622 Medine    D. 571 Medine
11.Bir ulusun üzerinde yaşadığı toprak parçasına ne denir?
A) Millet              B) Vatan              C) Ülkü             D) Devlet
 
12.Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan öğelerden değildir?
    A) Ticaret Birliği                      B) Tarih Birliği
    C) Kültür Birliği                       D) Dil birliği
13.Millet kavramı insanların hangi ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır?
          A) Birlikte Olma                     B) Eğlenme
          C) Avlanma                           D) Dinlenme
14.Yurdumuza gelen yabancılara, evimize gelen misafirlere karşı davranışımız hangi özelliğimiz belirtir?
           A) Yardımlaşma                   B) Kültür Birliği 
           C) Konukseverlik                  D) Dil Birliği
15. Devletin olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
      A) Sınırları belirlenmiş vatan                    B) Adaleti sağlayacak mahkemeler
      B) Ülkeyi yönetecek meclis ve hükümet D) Ulaşımı sağlayacak limanlar
 
16.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşında yenilen devletler arasında yer alır?
A) İngiltere           B) Almanya             C) Fransa          D) İtalya
 
17.Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’ nin maddeleri arasında yer alır?
A)         Manda ve himaye kabul edilemez
B)          Kapitülasyonlar kaldırılacaktır
C)         Sivas’ta bir kongre toplanacaktır
D)         Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür
 
18.Sonucunda, Sovyetler Birliği ile Kars, Fransa ile Ankara Antlaşmaları imzalanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
          A) I. İnönü Savaşı                             B) Sakarya Meydan Savaşı
  
          C) II. İnönü Savaşı                             D) Başkumandan Meyan Savaşı
 
19.Bütün vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laiklik                 B) Halkçılık             C) Cumhuriyetçilik         D) Milliyetçilik
 
20. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkilapların bir sonucu değildir?
A)Öğretim birliğinin sağlanması
B) İlköğretim kız ve erkek çocuklar için zorunlu olması
C) Okumam – yazma öğrenmenin kolaylaşması
      D)Arap alfabesinin benimsenmesi
 
21.Yaz kuraklığına dayanabilen kısa boylu ağaçlar ve çalılar hangi iklim tipinin bitki     Örtüsü nedir?
A)Karadeniz bitki örtüsü
B) Karasal iklim bitki örtüsü
C) Akdeniz bitki örtüsü
      D)İç bölgelerin bitki örtüsü
 
22.Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından biri olamaz?
A)Erozyonu önler
B) Sel baskınını önler
C) Kirli havayı temizler
      D)Hayvancılığın gelişmesini sağlar
 
23.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en yüksek dağıdır?
A)Nemrut
B) Süphan
C) Tendürek
      D)Ağrı
 
24. Aşağıdakilerden hangisi kirli suların yol açtığı hastalıklardan biri değildir?
A)tifo
B) kabakulak
C) dizanteri
      D)sarılık
 
25. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin sonuçlarından biri değildir?
A)Balıkların ölümü
B) solunum yolu rahatsızlıkları
C) kanser hastalığı
      D)bazı cilt hastalıkları
 
 
 
 
MATEMATİK
 1. “SARI” kelimesini oluşturan harfler A kümesi ise, aşağıda verilen kümelerin hangileri A kümesine eşittir?
I.soru, II.asır,   III.sıra,    IV soba
 
A. I-II                  B. III-IV                       C. II-III                 D. II-IV
 4. Verilen şekle göre ,   (AÇB) Ç(BÇC) aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                             
         A.   {b,c}                B. {c}                 C. {b,c,d}             D. {c,d}
 
5. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?
 
A.     730x100 = 73 000
B.     690 x 10 = 6 900
C.     804 x 10 = 80 040
D.     400 x 100 = 40 000
 
6.        6           2      =        5               Eşitliğinin sağlanabilmesi için            işaretinin yerine hangi
            7                 4                  14
işlem gelmelidir?
   A. Toplama        B. Bölme       C. Çıkarma       D. Çarpma
 
7. 0,874 km yi gösteren uzunluk aşağıdakilerden hangisidir?
 
         A. 8 km 7 hm 4 dam                  B. 8 dam 7 m 4 cm
         C. 8 hm 7 dam 4 cm                  D. 8 hm 7 dam 4 m
8. Çevresi 360 m olan kare şeklindeki bahçenin alanı kaç dam2 dir?
   
         A. 8100                                      B. 81
         C. 1440                                      D. 720
 
9. Fındıklarımın 2 / 7 sini yediğimde,geriye 65 fındığım kaldı.Acaba başlangıçta kaç fındığım vardı ?
         A. 91                                          B. 105
         C. 98                                          D. 81
 
10.   16 dan 45 e kadar kaç tane doğal sayı vardır?
          A. 29                                          B. 28
          C. 30                                           D. 32
 
11-) A={l,2,3,4}    kümesinde 2 sayısı kullanılmadan kaç alt küme oluşturulabilir?
a-)5             b-)6          c-)7               d-)8
12-) D=(a,b,c,d) ve E=(l,2,a) kümeleri veriliyor.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A-) DUE kümesinin altı elemanı vardır
B-) D n E kümesinin elemanı yoktur.
C-) aED   ve a E E’ dir.
D-) e E D
 
13-) Sınıfımız öğrencilerinden 19’ unun babası, 15’ inin annesi okulumuzda düzenlenen tiyatroya katılmıştır. Sınıfımızda 25 öğrenci olduğuna göre babası ve annesi birlikte katılan kaç öğrenci vardır?
a-6        b-7        c-9     d-11
 
14-) 671,841 sayısının yüzde birler basamağını 3 ile değiştirdiğimizde oluşan sayı ile binde birler basamağı 8 ile değiştirildiğinde oluşan sayılar arasındaki fark kaç olur?
a-671,019        b-0,017       c-671,017          d-0,001
 
15-) 4 ve 18 sayıları arasında bulunan tek doğal sayıların ortasındaki rakam ile 75 çarpılırsa sonuç kaç olur?
a-825      b-117       c-625         d-340
 
16-) Bir otobüs yolun önce    2’    sini daha sonra    5’     ini gitmiştir. Gittiği
                                             4                                16
mesafe 65 km ise kalan yol kaç km’ dir?      
a-10km       b-70km        c-45km      d-15km
 
17-) Üçgen şeklindeki tarlanın a kenarı 18,7 m b kenarı 2450     cm
ve çevresi de 76,75 m olduğuna göre c kenarı kaç m dir?
a-43,2m       b-33,55m      c-3355m     d-12,3m
 
18-)   3    , 6   , 2    kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayışı hangisidir?      
        9       7      4     
a-6/7>3/9>2/4                      b-2/4>3/9>6/7
c-3/9>6/7>2/4                      d-6/7<3/9<2/4
 
19-) Toplamı 5550 olan ardışık üç sayının en büyük olanı kaçtır?
a-1850          b-1800             c-1751          d-1851
 
20-) Bir yaya yolun önce 3’ ünü sonra 2’sini gitmiştir. Gittiği mesafe 24 km olduğuna
                                         5                  10 
göre kalan yol kaç km’ dir?
a-6km              b-8km            c-10km             d-12km
 
21)   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
            A) 0,216= 216/1000                       B) 6,14= 6 14/100
           
            C) 0,043= 43/100                           D) 8,03= 8   3/100
 
22) 265,724 m kaç cm’ dir?
             A) 26,5724                                    B) 26572,4
   
             C) 265724                                     D) 2657,24
 
25)      A           Yandaki dik üçgende B açısının ölçüsü 30° ise A açısının ölçüsü kaçtır? 
               
 
 
           
         C                  B       
 
FEN BİLGİSİ
 
1. “Virüsler yaşamlarını hücre içersinde _______________ olarak devam ettirir.”                Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir ?
       A. Gizlenerek    B. Çoğalarak     C. Bölünerek    D. Asalak
2. Mantarlar nemli ortamlarda hızlı çoğalır. Buna göre ayağında mantar hastalığı olan bir hangi uygulamayı yapmalıdır ?
             A.      Ayaklarını sürekli ıslak   tutmalı.
B.                Nemli çorap giymeli.
C.               Ayaklarını yıkadıktan sonra iyice kurulamalı.
D.               Dar ayakkabıları çorapsız giymeli.
3.      Dört öğrenci,aynı şiddette ve yükseklikteki bir sesle İstiklal Marşı’nı okumaktadır. Öğrencilerin seslerini birbirinden ayırabilmemiz için sesin hangi özelliğinden yararlanmamız gerekir?                                                                                                                     A. Tını              B: Yükseklik     C. Şiddet     D. Rezonans 
4.      Aşağıdakilerden hangisi, kulağımızın çekiç,örs,üzengi kemiklerinden oluşan bölümdür?            A. Orta kulak     B. Dış kulak      C. İç kulak       D. Kulak yolu
5. Seslerin bir engele çarparak, kulağımıza tekrar geri dönmesi olayına yankı denir. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sesin yansıma özelliğinden yararlanarak hareket eder ?
     A. Yarasa             B. Kırlangıç     C. Güvercin        D. Kuzu
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sıcaklık ölçen alet birimi doğru olarak verilmiştir?                      
        A. Barometre- oC      B.Termometre-cal      C. Termometre- oC      D. Barometre-cal
7. Kış mevsiminde demiryolu rayları döşenirken,aralarında boşluk bırakılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A.     Ray kullanımında tasarruf sağlamak.
B.     Büzülme olayını önlemek.
C.     Yazın genleşmeyle oluşabilecek bükülmeleri önlemek.
D.     Trenlerin rahat hareketini sağlamak.
      8. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin, hareket enerjisine dönüşmesiyle çalışır ?
               A. Gemi         B. Uçak            C. Planör           D. Kağnı
      9. Hız ile zamanı çarptığımızda aşağıdakilerden hangisini buluruz?
              A. Aracın hızını   B. Kalan yolu    C. Alınan Yolu        D. Geçen süreyi
     10. Ağaçtan kopan yaprakların yere düşmesinin sebebi nedir?
              A. Hacim       B. Ağırlık      C. Yerçekimi        D. Kütle
11.Aşırı sıcak ve soğuktan etkilenmeyen, cansız ortamda yaşamayan canlı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) bakteriler              B) virüsler              C) mantarlar            D) küf mantarları
 
12. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisine bakteriler neden olmaz?
      A) verem                  B) tifo                     C) kuduz                  D) kolera
 
13.Mantarlar hangi ortamda daha iyi yaşarlar?
    A) Bol ışıklı ortamda                            B) Işıksız ortamda
    C) Kurak ortamlarda                            D) Soğuk ortamlarda
 
14.Besinlerini kendileri yapamayan, dışarıdan, hazır olarak olan canlılara ne ad verilir?
 A) Ayrıştırıcı             B) Üretici              C) Tüketici           D) Protista
 
15.Üzerinde yaşadığı canlıya zarar veren canlı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parazit                  B) Etçil                  C) Otçul               D) Çürükçül
 
16.Ses nasıl meydana gelir?
          A)Ses maddenin titreşmesinden meydana gelir
          B)Sesi maddenin molekülleri çıkarır.
    C)Ses maddenin ağırlığından meydana gelir
           D)Ses maddenin hal değiştirmesinden meydana gelir
 
17. Ses aşağıdaki atomların hangisinde yayılmaz?
      A) Boşlukta                B) Katılarda              C) Sularda         D) Gazlarda
 
18. İlk ses kaydedilen araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Video                      B) Pikap                   C) CD               D) fonograf
 
19. Yüksek şiddette seslerin oluşturduğu ortamda kulak zarının zarar görmesini önleyebilmek için aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıyız?
                 A)Ağız açık tutulmalıdır              B)Ağız kapatılmalıdır
                 C)Ağız ve burun kapatılmalıdır   D)Burun deliği açık tutulmalıdır
   
 20. Sesin bir engele çarparak tekrar bize gelmesine ne denir?
       A) tını                    B) şiddet                    C) yankı                 D) frekans
 
      21.Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıyı iyi iletmez?
          A) gümüş yüzük                 B) tahta kaşık       
          C) bakır tepsi                    D) demir çubuk
 
22. Isıtılan maddelerin hacimlerinin büyümesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 
       A)genişleme                    B) genleşme                  C) erime                 D) yoğunlaşma
 
23. Çevreye en az zarar veren yakıt hangisidir?
           A)doğalgaz                   B) linyit              C) benzin                 D) odun
 
24.Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki buharın tekrar sıvı haline dönüşmesini sağlar?
A)buharlaşma                B) kaynama                 C) erime                D) yoğunlaşma
 
25.Aşağıdakilerden hangisi yalıtım maddesi olarak kullanılmaz?
A)cam yünü              B) ahşap             C) bakır             D) köpük
 
TÜRKÇE
 1. D
 2. D
 3. A
 4. D
 5. D
 6. A
 7. D
 8. D
 9. D
 10. A
 11. B
 12. 12
 13. B
 14. C
 15. A
 16. C
 17. B
 18. A
 19. C
 20. C
 21. A
 22. C
 23. D
 24. B
 25. C


MATEMATİK
 1. C
 2. B
 3. A
 4. B
 5. C
 6. C
 7. D
 8. A
 9. A
 10. C
 11. D
 12. B
 13. C
 14. A
 15. D
 16. B
 17. A
 18. D
 19. A
 20. C
 21. C
 22. C
 23. C
 24. C
 
SOSYAL BİLGİLER
 1. B
 2. C
 3. C
 4. C
 5. D
 6. B
 7. D
 8. A
 9. C
 10. B
 11. B
 12. A
 13. A
 14. C
 15. D
 16. B
 17. C
 18. C
 19. A
 20. D
 21. C
 22. D
 23. D
 24. B
 25. A
 
FEN BİLGİSİ
 
 1. D
 2. C
 3. A
 4. A
 5. A
 6. C
 7. C
 8. C
 9. C
 10. C
 11. B
 12. C
 13. B
 14. C
 15. A
 16. A
 17. A
 18. D
 19. A
 20. C
 21. A
 22. A
 23. A
 24. D
 25. C
 
TÜRKÇE
2. Aşağıda verilen kelimelerin hangisinde ses düşmesi yoktur ?
               A. Fikrine              B. Şükretmek            C. Küçücük          D. Gülücük
3. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sert sessizlerin yumuşamasına örnek olarak gösterilemez ?
              A. Kumaşını          B. Kitabını               C. Toprağı             D. Kanadını
B.     .
          5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur ?
A.     Ferhat ağabey geldi.
B.     Fırından ekmek aldım.
C.     Yeliz defter istedi.
D.     Ali, ağabeyini soruyor.
7. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yapısı farklıdır ?
           A. Simitçi            B. Kitaplık     C. Evli             D. Kelebek
8. Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır?
                      A. Bilgiç               B. Geçim       C. Sırdaş           D. Okulumuz
           9. “Bal dök yala” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?
                    A. Temizlik           B. Çok sevinmek       C. Çok değerli        D. Tertemiz
10.      Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmaz ?
A.     Kış mevsimi denildi mi aklıma kar gelir ?
B.     Hangi gömleğimi giyeyim ?
C.     Bu kalemi nereden aldın ?
D.     Ali, ödevini yaptın mı?
11)    Ağacı kıskanırım            Şiirde geçen sözcüklerden kaç tanesinde kalın ünlü vardır?
Yemiş yüklü dalı var
Bahar olsun güz olsun
Ne güzel masalı var.
 
A) 5                B) 7                C) 4                 D) 6
 
12)   “Keloğlan ile arkadaşları yüce yüce dağlardan aştılar. Coşkun coşkun ırmaklardan geçtiler. Sonunda ıssız bir çölün, büyük bir ırmağa yanaştığı noktada yeşil bir vadiye girdiler.” Bu cümlede büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır?
 
          A) 4                 B) 3                C) 2                D) 1
 
13)   “Seneye daha boylu göreceğiz aynı ağaçları.” Cümlesinde geçen şu sözcüklerden hangisi türemiştir?
         
          A) Seneye               B) Boylu                C) Göreceğiz               D) Ağaçları
 
14)   “Öğleye kadar aralıksız, kitaplıkta çalıştım.” Cümlesindeki hangi sözcükte yapım ve çekim eki bir aradadır?
 
          A) Öğleye               B) Aralıksız           C) Kitaplıkta                 D) Çalıştım
 
15) “Açmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çevresini genişletmek” anlamında kullanılmıştır?
  
A)        Evin çevresini açtılar                          B) Çocuklar, birlikte kollarını açtılar
          
          C) Doktor tepen çıbanı açtı                    D) Kitap paketini sevinçle açtım
 
16)   “ Ayhan, yarın, mutlu çocukluk günlerinin geçtiği köyünü görecek.” Cümlesinde kaç ad vardır.
 
          A) 2                 B) 3               C) 4                 D) 5
 
17)   “ Feride, zeki, başarılı ve afacan bir kızdı.” cümlesinde virgül hangi görevi yapıyor?
 
            A) Özneyi belirliyor                               B) Yüklemi tümleçten ayırıyor
           
            C) Eş görevli sözcükleri ayırıyor           D) Özneyi tümleçten ayırıyor
 
18) “Gezintiyi çıkmıştık ( ) ama yağmur yağdı. “ cümlesindeki ( ) içine hangi işareti koymalıyız?
            A) ;                B) ,                C) .                D) !
19) “ Güneyde mis kokulu bir ağaç                Dörtlüğünde kaç tane tür adı vardır?
 Yuvarlak yaprakları ince
 Yaz gelip güneş vurunca
 Dallardan bal akar”  
   
     A) 5               B) 6               C) 7               D) 8
 
20) “ Recep’i iki gün önce Erdeğe yolladık.” Cümlesindeki hangi sözcükte bir yazım yanlışı vardır?
            A) Recep’i              B) Gün              C) Erdeğe             D) Yolladık  
21) Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?
            A) masmavi        B) yerkabuğu         C) akbaba      D) doğumevi
22)”Cins-çoğul-somut”olan isim aşağıdakilerden hangisidir?
            A)Araba       B)Şüpheler    C)Otobüsler    D) Düşünceler
23) Aşağıdakilerden hangi kelimede ünsüz yumuşaması yoktur?
            A) toprağı      B) ağacı       C) yumruğu      D) nöbeti
24) Aşağıdakilerden hangisi soyut anlamlı isimdir?
            A) yağmur       B) sevgi        C) koku       D) ısı
25) Ağaçlar arasından koşa koşa çeşmeye gittiler. Cümlesinde kaç isim vardır?
            A) 4           B3            C) 2              D) 5
 
 
SOSYAL BİLGİLER
1.      Bireyler olarak;
-         Kendimize ve ailemize faydalı olmak.
-         Üretime katkıda bulunmak.
-         Ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak.
           Yukarıdaki hedeflerimizi gerçekleştirmede, millet olarak hangi özelliğimiz ön plana çıkar ?
                 A. Yardımseverlik        B. Çalışkanlık          C. Cesaret         D. Hoşgörü
2.      Öğrenci Andımızda Türk Milletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinden söz edilmektedir ?
A. Hoşgörülü olmak     B. Cesaret              C. Doğruluk     D. Konukseverlik
 
3.       İstanbul,Boğazlar ve Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır ?
               A. Lozan Antlaşması                           B. Londra Konferansı   
               C. Mudanya Ateşkes Antlaşması        D. Gümrü Antlaşması
4.      Batı Cephesi’nde Yunanlılarla yapılan muharebelerden en uzun süreni hangisidir?
A. Birinci İnönü Muharebesi              B. İkinci İnönü Muharebesi    
C. Sakarya Meydan Muharebesi         D. Başkomutanlık Meydan Muharebesi   
5.      Türkiye aşağıdaki hangi paralel ve meridyenler arasında yer alır ?
A. 36o-42o Güney paralelleri           B. 26o-45o Batı meridyenleri
      26o-45o Doğu meridyenleri             36o-42o Güney paralelleri
 
C.     26o-45o Kuzey paralelleri           D. 36o-42o Kuzey paralelleri
      36o-45o Doğu meridyenleri             26o-45o Doğu meridyenleri
6.      “Ordu”ile “fındık” arasında ekonomik açıdan bir ilişki vardır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki yoktur ?
A . Rize-çay       B. Konya –zeytin      C. Zonguldak-kömür     D. Adana-pamuk
7.      İslam tarihinde Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç olayına ne ad verilir?                       A. Kutsal göç       B. Göç                C. Ziyaret                D. Hicret
8.      İslam dini Türkler arasında hangi olaydan sonra yayılmaya başlamıştır ?
A. Talas Savaşı      B. Bedir savaşı      C. Emeviler Dönemi     D. Malazgirt Zaferi
       9. Malazgirt Zaferini kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açan kimdir ?                         A. Melikşah           B. Tuğrul Bey    C. Alparslan     D. Çağrı Bey
     10. Hz. Muhammed’in doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
            A. 622 Mekke        B. 571 Mekke     C. 622 Medine    D. 571 Medine
11.Bir ulusun üzerinde yaşadığı toprak parçasına ne denir?
A) Millet              B) Vatan              C) Ülkü             D) Devlet
 
12.Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan öğelerden değildir?
    A) Ticaret Birliği                      B) Tarih Birliği
    C) Kültür Birliği                       D) Dil birliği
13.Millet kavramı insanların hangi ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır?
          A) Birlikte Olma                     B) Eğlenme
          C) Avlanma                           D) Dinlenme
14.Yurdumuza gelen yabancılara, evimize gelen misafirlere karşı davranışımız hangi özelliğimiz belirtir?
           A) Yardımlaşma                   B) Kültür Birliği 
           C) Konukseverlik                  D) Dil Birliği
15. Devletin olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
      A) Sınırları belirlenmiş vatan                    B) Adaleti sağlayacak mahkemeler
      B) Ülkeyi yönetecek meclis ve hükümet D) Ulaşımı sağlayacak limanlar
 
16.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşında yenilen devletler arasında yer alır?
A) İngiltere           B) Almanya             C) Fransa          D) İtalya
 
17.Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’ nin maddeleri arasında yer alır?
A)         Manda ve himaye kabul edilemez
B)          Kapitülasyonlar kaldırılacaktır
C)         Sivas’ta bir kongre toplanacaktır
D)         Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür
 
18.Sonucunda, Sovyetler Birliği ile Kars, Fransa ile Ankara Antlaşmaları imzalanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
          A) I. İnönü Savaşı                             B) Sakarya Meydan Savaşı
  
          C) II. İnönü Savaşı                             D) Başkumandan Meyan Savaşı
 
19.Bütün vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laiklik                 B) Halkçılık             C) Cumhuriyetçilik         D) Milliyetçilik
 
20. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkilapların bir sonucu değildir?
A)Öğretim birliğinin sağlanması
B) İlköğretim kız ve erkek çocuklar için zorunlu olması
C) Okumam – yazma öğrenmenin kolaylaşması
      D)Arap alfabesinin benimsenmesi
 
21.Yaz kuraklığına dayanabilen kısa boylu ağaçlar ve çalılar hangi iklim tipinin bitki     Örtüsü nedir?
A)Karadeniz bitki örtüsü
B) Karasal iklim bitki örtüsü
C) Akdeniz bitki örtüsü
      D)İç bölgelerin bitki örtüsü
 
22.Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından biri olamaz?
A)Erozyonu önler
B) Sel baskınını önler
C) Kirli havayı temizler
      D)Hayvancılığın gelişmesini sağlar
 
23.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en yüksek dağıdır?
A)Nemrut
B) Süphan
C) Tendürek
      D)Ağrı
 
24. Aşağıdakilerden hangisi kirli suların yol açtığı hastalıklardan biri değildir?
A)tifo
B) kabakulak
C) dizanteri
      D)sarılık
 
25. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin sonuçlarından biri değildir?
A)Balıkların ölümü
B) solunum yolu rahatsızlıkları
C) kanser hastalığı
      D)bazı cilt hastalıkları
 
 
 
 
MATEMATİK
 1. “SARI” kelimesini oluşturan harfler A kümesi ise, aşağıda verilen kümelerin hangileri A kümesine eşittir?
I.soru, II.asır,   III.sıra,    IV soba
 
A. I-II                  B. III-IV                       C. II-III                 D. II-IV
 4. Verilen şekle göre ,   (AÇB) Ç(BÇC) aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                             
         A.   {b,c}                B. {c}                 C. {b,c,d}             D. {c,d}
 
5. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?
 
A.     730x100 = 73 000
B.     690 x 10 = 6 900
C.     804 x 10 = 80 040
D.     400 x 100 = 40 000
 
6.        6           2      =        5               Eşitliğinin sağlanabilmesi için            işaretinin yerine hangi
            7                 4                  14
işlem gelmelidir?
   A. Toplama        B. Bölme       C. Çıkarma       D. Çarpma
 
7. 0,874 km yi gösteren uzunluk aşağıdakilerden hangisidir?
 
         A. 8 km 7 hm 4 dam                  B. 8 dam 7 m 4 cm
         C. 8 hm 7 dam 4 cm                  D. 8 hm 7 dam 4 m
8. Çevresi 360 m olan kare şeklindeki bahçenin alanı kaç dam2 dir?
   
         A. 8100                                      B. 81
         C. 1440                                      D. 720
 
9. Fındıklarımın 2 / 7 sini yediğimde,geriye 65 fındığım kaldı.Acaba başlangıçta kaç fındığım vardı ?
         A. 91                                          B. 105
         C. 98                                          D. 81
 
10.   16 dan 45 e kadar kaç tane doğal sayı vardır?
          A. 29                                          B. 28
          C. 30                                           D. 32
 
11-) A={l,2,3,4}    kümesinde 2 sayısı kullanılmadan kaç alt küme oluşturulabilir?
a-)5             b-)6          c-)7               d-)8
12-) D=(a,b,c,d) ve E=(l,2,a) kümeleri veriliyor.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A-) DUE kümesinin altı elemanı vardır
B-) D n E kümesinin elemanı yoktur.
C-) aED   ve a E E’ dir.
D-) e E D
 
13-) Sınıfımız öğrencilerinden 19’ unun babası, 15’ inin annesi okulumuzda düzenlenen tiyatroya katılmıştır. Sınıfımızda 25 öğrenci olduğuna göre babası ve annesi birlikte katılan kaç öğrenci vardır?
a-6        b-7        c-9     d-11
 
14-) 671,841 sayısının yüzde birler basamağını 3 ile değiştirdiğimizde oluşan sayı ile binde birler basamağı 8 ile değiştirildiğinde oluşan sayılar arasındaki fark kaç olur?
a-671,019        b-0,017       c-671,017          d-0,001
 
15-) 4 ve 18 sayıları arasında bulunan tek doğal sayıların ortasındaki rakam ile 75 çarpılırsa sonuç kaç olur?
a-825      b-117       c-625         d-340
 
16-) Bir otobüs yolun önce    2’    sini daha sonra    5’     ini gitmiştir. Gittiği
                                             4                                16
mesafe 65 km ise kalan yol kaç km’ dir?      
a-10km       b-70km        c-45km      d-15km
 
17-) Üçgen şeklindeki tarlanın a kenarı 18,7 m b kenarı 2450     cm
ve çevresi de 76,75 m olduğuna göre c kenarı kaç m dir?
a-43,2m       b-33,55m      c-3355m     d-12,3m
 
18-)   3    , 6   , 2    kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayışı hangisidir?      
        9       7      4     
a-6/7>3/9>2/4                      b-2/4>3/9>6/7
c-3/9>6/7>2/4                      d-6/7<3/9<2/4
 
19-) Toplamı 5550 olan ardışık üç sayının en büyük olanı kaçtır?
a-1850          b-1800             c-1751          d-1851
 
20-) Bir yaya yolun önce 3’ ünü sonra 2’sini gitmiştir. Gittiği mesafe 24 km olduğuna
                                         5                  10 
göre kalan yol kaç km’ dir?
a-6km              b-8km            c-10km             d-12km
 
21)   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
            A) 0,216= 216/1000                       B) 6,14= 6 14/100
           
            C) 0,043= 43/100                           D) 8,03= 8   3/100
 
22) 265,724 m kaç cm’ dir?
             A) 26,5724                                    B) 26572,4
   
             C) 265724                                     D) 2657,24
 
25)      A           Yandaki dik üçgende B açısının ölçüsü 30° ise A açısının ölçüsü kaçtır? 
               
 
 
           
         C                  B       
 
FEN BİLGİSİ
 
1. “Virüsler yaşamlarını hücre içersinde _______________ olarak devam ettirir.”                Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir ?
       A. Gizlenerek    B. Çoğalarak     C. Bölünerek    D. Asalak
2. Mantarlar nemli ortamlarda hızlı çoğalır. Buna göre ayağında mantar hastalığı olan bir hangi uygulamayı yapmalıdır ?
             A.      Ayaklarını sürekli ıslak   tutmalı.
B.                Nemli çorap giymeli.
C.               Ayaklarını yıkadıktan sonra iyice kurulamalı.
D.               Dar ayakkabıları çorapsız giymeli.
3.      Dört öğrenci,aynı şiddette ve yükseklikteki bir sesle İstiklal Marşı’nı okumaktadır. Öğrencilerin seslerini birbirinden ayırabilmemiz için sesin hangi özelliğinden yararlanmamız gerekir?                                                                                                                     A. Tını              B: Yükseklik     C. Şiddet     D. Rezonans 
4.      Aşağıdakilerden hangisi, kulağımızın çekiç,örs,üzengi kemiklerinden oluşan bölümdür?            A. Orta kulak     B. Dış kulak      C. İç kulak       D. Kulak yolu
5. Seslerin bir engele çarparak, kulağımıza tekrar geri dönmesi olayına yankı denir. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sesin yansıma özelliğinden yararlanarak hareket eder ?
     A. Yarasa             B. Kırlangıç     C. Güvercin        D. Kuzu
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sıcaklık ölçen alet birimi doğru olarak verilmiştir?                      
        A. Barometre- oC      B.Termometre-cal      C. Termometre- oC      D. Barometre-cal
7. Kış mevsiminde demiryolu rayları döşenirken,aralarında boşluk bırakılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A.     Ray kullanımında tasarruf sağlamak.
B.     Büzülme olayını önlemek.
C.     Yazın genleşmeyle oluşabilecek bükülmeleri önlemek.
D.     Trenlerin rahat hareketini sağlamak.
      8. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin, hareket enerjisine dönüşmesiyle çalışır ?
               A. Gemi         B. Uçak            C. Planör           D. Kağnı
      9. Hız ile zamanı çarptığımızda aşağıdakilerden hangisini buluruz?
              A. Aracın hızını   B. Kalan yolu    C. Alınan Yolu        D. Geçen süreyi
     10. Ağaçtan kopan yaprakların yere düşmesinin sebebi nedir?
              A. Hacim       B. Ağırlık      C. Yerçekimi        D. Kütle
11.Aşırı sıcak ve soğuktan etkilenmeyen, cansız ortamda yaşamayan canlı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) bakteriler              B) virüsler              C) mantarlar            D) küf mantarları
 
12. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisine bakteriler neden olmaz?
      A) verem                  B) tifo                     C) kuduz                  D) kolera
 
13.Mantarlar hangi ortamda daha iyi yaşarlar?
    A) Bol ışıklı ortamda                            B) Işıksız ortamda
    C) Kurak ortamlarda                            D) Soğuk ortamlarda
 
14.Besinlerini kendileri yapamayan, dışarıdan, hazır olarak olan canlılara ne ad verilir?
 A) Ayrıştırıcı             B) Üretici              C) Tüketici           D) Protista
 
15.Üzerinde yaşadığı canlıya zarar veren canlı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parazit                  B) Etçil                  C) Otçul               D) Çürükçül
 
16.Ses nasıl meydana gelir?
          A)Ses maddenin titreşmesinden meydana gelir
          B)Sesi maddenin molekülleri çıkarır.
    C)Ses maddenin ağırlığından meydana gelir
           D)Ses maddenin hal değiştirmesinden meydana gelir
 
17. Ses aşağıdaki atomların hangisinde yayılmaz?
      A) Boşlukta                B) Katılarda              C) Sularda         D) Gazlarda
 
18. İlk ses kaydedilen araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Video                      B) Pikap                   C) CD               D) fonograf
 
19. Yüksek şiddette seslerin oluşturduğu ortamda kulak zarının zarar görmesini önleyebilmek için aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıyız?
                 A)Ağız açık tutulmalıdır              B)Ağız kapatılmalıdır
                 C)Ağız ve burun kapatılmalıdır   D)Burun deliği açık tutulmalıdır
   
 20. Sesin bir engele çarparak tekrar bize gelmesine ne denir?
       A) tını                    B) şiddet                    C) yankı                 D) frekans
 
      21.Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıyı iyi iletmez?
          A) gümüş yüzük                 B) tahta kaşık       
          C) bakır tepsi                    D) demir çubuk
 
22. Isıtılan maddelerin hacimlerinin büyümesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 
       A)genişleme                    B) genleşme                  C) erime                 D) yoğunlaşma
 
23. Çevreye en az zarar veren yakıt hangisidir?
           A)doğalgaz                   B) linyit              C) benzin                 D) odun
 
24.Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki buharın tekrar sıvı haline dönüşmesini sağlar?
A)buharlaşma                B) kaynama                 C) erime                D) yoğunlaşma
 
25.Aşağıdakilerden hangisi yalıtım maddesi olarak kullanılmaz?
A)cam yünü              B) ahşap             C) bakır             D) köpük
 
TÜRKÇE
 1. D
 2. D
 3. A
 4. D
 5. D
 6. A
 7. D
 8. D
 9. D
 10. A
 11. B
 12. 12
 13. B
 14. C
 15. A
 16. C
 17. B
 18. A
 19. C
 20. C
 21. A
 22. C
 23. D
 24. B
 25. C

MATEMATİK
 1. C
 2. B
 3. A
 4. B
 5. C
 6. C
 7. D
 8. A
 9. A
 10. C
 11. D
 12. B
 13. C
 14. A
 15. D
 16. B
 17. A
 18. D
 19. A
 20. C
 21. C
 22. C
 23. C
 24. C
 
SOSYAL BİLGİLER
 1. B
 2. C
 3. C
 4. C
 5. D
 6. B
 7. D
 8. A
 9. C
 10. B
 11. B
 12. A
 13. A
 14. C
 15. D
 16. B
 17. C
 18. C
 19. A
 20. D
 21. C
 22. D
 23. D
 24. B
 25. A
 
FEN BİLGİSİ
 
 1. D
 2. C
 3. A
 4. A
 5. A
 6. C
 7. C
 8. C
 9. C
 10. C
 11. B
 12. C
 13. B
 14. C
 15. A
 16. A
 17. A
 18. D
 19. A
 20. C
 21. A
 22. A
 23. A
 24. D
 25. C
 
TÜRKÇE
2. Aşağıda verilen kelimelerin hangisinde ses düşmesi yoktur ?
               A. Fikrine              B. Şükretmek            C. Küçücük          D. Gülücük
3. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sert sessizlerin yumuşamasına örnek olarak gösterilemez ?
              A. Kumaşını          B. Kitabını               C. Toprağı             D. Kanadını
B.     .
          5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur ?
A.     Ferhat ağabey geldi.
B.     Fırından ekmek aldım.
C.     Yeliz defter istedi.
D.     Ali, ağabeyini soruyor.
7. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yapısı farklıdır ?
           A. Simitçi            B. Kitaplık     C. Evli             D. Kelebek
8. Aşağıdaki kelimelerin hangisi çekim eki almıştır?
                      A. Bilgiç               B. Geçim       C. Sırdaş           D. Okulumuz
           9. “Bal dök yala” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?
                    A. Temizlik           B. Çok sevinmek       C. Çok değerli        D. Tertemiz
10.      Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmaz ?
A.     Kış mevsimi denildi mi aklıma kar gelir ?
B.     Hangi gömleğimi giyeyim ?
C.     Bu kalemi nereden aldın ?
D.     Ali, ödevini yaptın mı?
11)    Ağacı kıskanırım            Şiirde geçen sözcüklerden kaç tanesinde kalın ünlü vardır?
Yemiş yüklü dalı var
Bahar olsun güz olsun
Ne güzel masalı var.
 
A) 5                B) 7                C) 4                 D) 6
 
12)   “Keloğlan ile arkadaşları yüce yüce dağlardan aştılar. Coşkun coşkun ırmaklardan geçtiler. Sonunda ıssız bir çölün, büyük bir ırmağa yanaştığı noktada yeşil bir vadiye girdiler.” Bu cümlede büyük ünlü uyumuna aykırı kaç sözcük vardır?
 
          A) 4                 B) 3                C) 2                D) 1
 
13)   “Seneye daha boylu göreceğiz aynı ağaçları.” Cümlesinde geçen şu sözcüklerden hangisi türemiştir?
         
          A) Seneye               B) Boylu                C) Göreceğiz               D) Ağaçları
 
14)   “Öğleye kadar aralıksız, kitaplıkta çalıştım.” Cümlesindeki hangi sözcükte yapım ve çekim eki bir aradadır?
 
          A) Öğleye               B) Aralıksız           C) Kitaplıkta                 D) Çalıştım
 
15) “Açmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çevresini genişletmek” anlamında kullanılmıştır?
  
A)        Evin çevresini açtılar                          B) Çocuklar, birlikte kollarını açtılar
          
          C) Doktor tepen çıbanı açtı                    D) Kitap paketini sevinçle açtım
 
16)   “ Ayhan, yarın, mutlu çocukluk günlerinin geçtiği köyünü görecek.” Cümlesinde kaç ad vardır.
 
          A) 2                 B) 3               C) 4                 D) 5
 
17)   “ Feride, zeki, başarılı ve afacan bir kızdı.” cümlesinde virgül hangi görevi yapıyor?
 
            A) Özneyi belirliyor                               B) Yüklemi tümleçten ayırıyor
           
            C) Eş görevli sözcükleri ayırıyor           D) Özneyi tümleçten ayırıyor
 
18) “Gezintiyi çıkmıştık ( ) ama yağmur yağdı. “ cümlesindeki ( ) içine hangi işareti koymalıyız?
            A) ;                B) ,                C) .                D) !
19) “ Güneyde mis kokulu bir ağaç                Dörtlüğünde kaç tane tür adı vardır?
 Yuvarlak yaprakları ince
 Yaz gelip güneş vurunca
 Dallardan bal akar”  
   
     A) 5               B) 6               C) 7               D) 8
 
20) “ Recep’i iki gün önce Erdeğe yolladık.” Cümlesindeki hangi sözcükte bir yazım yanlışı vardır?
            A) Recep’i              B) Gün              C) Erdeğe             D) Yolladık  
21) Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?
            A) masmavi        B) yerkabuğu         C) akbaba      D) doğumevi
22)”Cins-çoğul-somut”olan isim aşağıdakilerden hangisidir?
            A)Araba       B)Şüpheler    C)Otobüsler    D) Düşünceler
23) Aşağıdakilerden hangi kelimede ünsüz yumuşaması yoktur?
            A) toprağı      B) ağacı       C) yumruğu      D) nöbeti
24) Aşağıdakilerden hangisi soyut anlamlı isimdir?
            A) yağmur       B) sevgi        C) koku       D) ısı
25) Ağaçlar arasından koşa koşa çeşmeye gittiler. Cümlesinde kaç isim vardır?
            A) 4           B3            C) 2              D) 5
 
 
SOSYAL BİLGİLER
1.      Bireyler olarak;
-         Kendimize ve ailemize faydalı olmak.
-         Üretime katkıda bulunmak.
-         Ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak.
           Yukarıdaki hedeflerimizi gerçekleştirmede, millet olarak hangi özelliğimiz ön plana çıkar ?
                 A. Yardımseverlik        B. Çalışkanlık          C. Cesaret         D. Hoşgörü
2.      Öğrenci Andımızda Türk Milletinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinden söz edilmektedir ?
A. Hoşgörülü olmak     B. Cesaret              C. Doğruluk     D. Konukseverlik
 
3.       İstanbul,Boğazlar ve Doğu Trakya’nın savaş yapılmadan kurtarılması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır ?
               A. Lozan Antlaşması                           B. Londra Konferansı   
               C. Mudanya Ateşkes Antlaşması        D. Gümrü Antlaşması
4.      Batı Cephesi’nde Yunanlılarla yapılan muharebelerden en uzun süreni hangisidir?
A. Birinci İnönü Muharebesi              B. İkinci İnönü Muharebesi    
C. Sakarya Meydan Muharebesi         D. Başkomutanlık Meydan Muharebesi   
5.      Türkiye aşağıdaki hangi paralel ve meridyenler arasında yer alır ?
A. 36o-42o Güney paralelleri           B. 26o-45o Batı meridyenleri
      26o-45o Doğu meridyenleri             36o-42o Güney paralelleri
 
C.     26o-45o Kuzey paralelleri           D. 36o-42o Kuzey paralelleri
      36o-45o Doğu meridyenleri             26o-45o Doğu meridyenleri
6.      “Ordu”ile “fındık” arasında ekonomik açıdan bir ilişki vardır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki yoktur ?
A . Rize-çay       B. Konya –zeytin      C. Zonguldak-kömür     D. Adana-pamuk
7.      İslam tarihinde Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç olayına ne ad verilir?                       A. Kutsal göç       B. Göç                C. Ziyaret                D. Hicret
8.      İslam dini Türkler arasında hangi olaydan sonra yayılmaya başlamıştır ?
A. Talas Savaşı      B. Bedir savaşı      C. Emeviler Dönemi     D. Malazgirt Zaferi
       9. Malazgirt Zaferini kazanarak Anadolu’nun kapılarını Türklere açan kimdir ?                         A. Melikşah           B. Tuğrul Bey    C. Alparslan     D. Çağrı Bey
     10. Hz. Muhammed’in doğum tarihi ve yeri hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
            A. 622 Mekke        B. 571 Mekke     C. 622 Medine    D. 571 Medine
11.Bir ulusun üzerinde yaşadığı toprak parçasına ne denir?
A) Millet              B) Vatan              C) Ülkü             D) Devlet
 
12.Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan öğelerden değildir?
    A) Ticaret Birliği                      B) Tarih Birliği
    C) Kültür Birliği                       D) Dil birliği
13.Millet kavramı insanların hangi ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır?
          A) Birlikte Olma                     B) Eğlenme
          C) Avlanma                           D) Dinlenme
14.Yurdumuza gelen yabancılara, evimize gelen misafirlere karşı davranışımız hangi özelliğimiz belirtir?
           A) Yardımlaşma                   B) Kültür Birliği 
           C) Konukseverlik                  D) Dil Birliği
15. Devletin olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
      A) Sınırları belirlenmiş vatan                    B) Adaleti sağlayacak mahkemeler
      B) Ülkeyi yönetecek meclis ve hükümet D) Ulaşımı sağlayacak limanlar
 
16.Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya savaşında yenilen devletler arasında yer alır?
A) İngiltere           B) Almanya             C) Fransa          D) İtalya
 
17.Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’ nin maddeleri arasında yer alır?
A)         Manda ve himaye kabul edilemez
B)          Kapitülasyonlar kaldırılacaktır
C)         Sivas’ta bir kongre toplanacaktır
D)         Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür
 
18.Sonucunda, Sovyetler Birliği ile Kars, Fransa ile Ankara Antlaşmaları imzalanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
          A) I. İnönü Savaşı                             B) Sakarya Meydan Savaşı
  
          C) II. İnönü Savaşı                             D) Başkumandan Meyan Savaşı
 
19.Bütün vatandaşların din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye alan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Laiklik                 B) Halkçılık             C) Cumhuriyetçilik         D) Milliyetçilik
 
20. Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkilapların bir sonucu değildir?
A)Öğretim birliğinin sağlanması
B) İlköğretim kız ve erkek çocuklar için zorunlu olması
C) Okumam – yazma öğrenmenin kolaylaşması
      D)Arap alfabesinin benimsenmesi
 
21.Yaz kuraklığına dayanabilen kısa boylu ağaçlar ve çalılar hangi iklim tipinin bitki     Örtüsü nedir?
A)Karadeniz bitki örtüsü
B) Karasal iklim bitki örtüsü
C) Akdeniz bitki örtüsü
      D)İç bölgelerin bitki örtüsü
 
22.Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından biri olamaz?
A)Erozyonu önler
B) Sel baskınını önler
C) Kirli havayı temizler
      D)Hayvancılığın gelişmesini sağlar
 
23.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en yüksek dağıdır?
A)Nemrut
B) Süphan
C) Tendürek
      D)Ağrı
 
24. Aşağıdakilerden hangisi kirli suların yol açtığı hastalıklardan biri değildir?
A)tifo
B) kabakulak
C) dizanteri
      D)sarılık
 
25. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin sonuçlarından biri değildir?
A)Balıkların ölümü
B) solunum yolu rahatsızlıkları
C) kanser hastalığı
      D)bazı cilt hastalıkları
 
 
 
 
MATEMATİK
 1. “SARI” kelimesini oluşturan harfler A kümesi ise, aşağıda verilen kümelerin hangileri A kümesine eşittir?
I.soru, II.asır,   III.sıra,    IV soba
 
A. I-II                  B. III-IV                       C. II-III                 D. II-IV
 4. Verilen şekle göre ,   (AÇB) Ç(BÇC) aşağıdakilerden hangisidir?                                                                                                             
         A.   {b,c}                B. {c}                 C. {b,c,d}             D. {c,d}
 
5. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?
 
A.     730x100 = 73 000
B.     690 x 10 = 6 900
C.     804 x 10 = 80 040
D.     400 x 100 = 40 000
 
6.        6           2      =        5               Eşitliğinin sağlanabilmesi için            işaretinin yerine hangi
            7                 4                  14
işlem gelmelidir?
   A. Toplama        B. Bölme       C. Çıkarma       D. Çarpma
 
7. 0,874 km yi gösteren uzunluk aşağıdakilerden hangisidir?
 
         A. 8 km 7 hm 4 dam                  B. 8 dam 7 m 4 cm
         C. 8 hm 7 dam 4 cm                  D. 8 hm 7 dam 4 m
8. Çevresi 360 m olan kare şeklindeki bahçenin alanı kaç dam2 dir?
   
         A. 8100                                      B. 81
         C. 1440                                      D. 720
 
9. Fındıklarımın 2 / 7 sini yediğimde,geriye 65 fındığım kaldı.Acaba başlangıçta kaç fındığım vardı ?
         A. 91                                          B. 105
         C. 98                                          D. 81
 
10.   16 dan 45 e kadar kaç tane doğal sayı vardır?
          A. 29                                          B. 28
          C. 30                                           D. 32
 
11-) A={l,2,3,4}    kümesinde 2 sayısı kullanılmadan kaç alt küme oluşturulabilir?
a-)5             b-)6          c-)7               d-)8
12-) D=(a,b,c,d) ve E=(l,2,a) kümeleri veriliyor.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A-) DUE kümesinin altı elemanı vardır
B-) D n E kümesinin elemanı yoktur.
C-) aED   ve a E E’ dir.
D-) e E D
 
13-) Sınıfımız öğrencilerinden 19’ unun babası, 15’ inin annesi okulumuzda düzenlenen tiyatroya katılmıştır. Sınıfımızda 25 öğrenci olduğuna göre babası ve annesi birlikte katılan kaç öğrenci vardır?
a-6        b-7        c-9     d-11
 
14-) 671,841 sayısının yüzde birler basamağını 3 ile değiştirdiğimizde oluşan sayı ile binde birler basamağı 8 ile değiştirildiğinde oluşan sayılar arasındaki fark kaç olur?
a-671,019        b-0,017       c-671,017          d-0,001
 
15-) 4 ve 18 sayıları arasında bulunan tek doğal sayıların ortasındaki rakam ile 75 çarpılırsa sonuç kaç olur?
a-825      b-117       c-625         d-340
 
16-) Bir otobüs yolun önce    2’    sini daha sonra    5’     ini gitmiştir. Gittiği
                                             4                                16
mesafe 65 km ise kalan yol kaç km’ dir?      
a-10km       b-70km        c-45km      d-15km
 
17-) Üçgen şeklindeki tarlanın a kenarı 18,7 m b kenarı 2450     cm
ve çevresi de 76,75 m olduğuna göre c kenarı kaç m dir?
a-43,2m       b-33,55m      c-3355m     d-12,3m
 
18-)   3    , 6   , 2    kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayışı hangisidir?      
        9       7      4     
a-6/7>3/9>2/4                      b-2/4>3/9>6/7
c-3/9>6/7>2/4                      d-6/7<3/9<2/4
 
19-) Toplamı 5550 olan ardışık üç sayının en büyük olanı kaçtır?
a-1850          b-1800             c-1751          d-1851
 
20-) Bir yaya yolun önce 3’ ünü sonra 2’sini gitmiştir. Gittiği mesafe 24 km olduğuna
                                         5                  10 
göre kalan yol kaç km’ dir?
a-6km              b-8km            c-10km             d-12km
 
21)   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
            A) 0,216= 216/1000                       B) 6,14= 6 14/100
           
            C) 0,043= 43/100                           D) 8,03= 8   3/100
 
22) 265,724 m kaç cm’ dir?
             A) 26,5724                                    B) 26572,4
   
             C) 265724                                     D) 2657,24
 
25)      A           Yandaki dik üçgende B açısının ölçüsü 30° ise A açısının ölçüsü kaçtır? 
               
 
 
           
         C                  B       
 
FEN BİLGİSİ
 
1. “Virüsler yaşamlarını hücre içersinde _______________ olarak devam ettirir.”                Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir ?
       A. Gizlenerek    B. Çoğalarak     C. Bölünerek    D. Asalak
2. Mantarlar nemli ortamlarda hızlı çoğalır. Buna göre ayağında mantar hastalığı olan bir hangi uygulamayı yapmalıdır ?
             A.      Ayaklarını sürekli ıslak   tutmalı.
B.                Nemli çorap giymeli.
C.               Ayaklarını yıkadıktan sonra iyice kurulamalı.
D.               Dar ayakkabıları çorapsız giymeli.
3.      Dört öğrenci,aynı şiddette ve yükseklikteki bir sesle İstiklal Marşı’nı okumaktadır. Öğrencilerin seslerini birbirinden ayırabilmemiz için sesin hangi özelliğinden yararlanmamız gerekir?                                                                                                                     A. Tını              B: Yükseklik     C. Şiddet     D. Rezonans 
4.      Aşağıdakilerden hangisi, kulağımızın çekiç,örs,üzengi kemiklerinden oluşan bölümdür?            A. Orta kulak     B. Dış kulak      C. İç kulak       D. Kulak yolu
5. Seslerin bir engele çarparak, kulağımıza tekrar geri dönmesi olayına yankı denir. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi sesin yansıma özelliğinden yararlanarak hareket eder ?
     A. Yarasa             B. Kırlangıç     C. Güvercin        D. Kuzu
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sıcaklık ölçen alet birimi doğru olarak verilmiştir?                      
        A. Barometre- oC      B.Termometre-cal      C. Termometre- oC      D. Barometre-cal
7. Kış mevsiminde demiryolu rayları döşenirken,aralarında boşluk bırakılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
A.     Ray kullanımında tasarruf sağlamak.
B.     Büzülme olayını önlemek.
C.     Yazın genleşmeyle oluşabilecek bükülmeleri önlemek.
D.     Trenlerin rahat hareketini sağlamak.
      8. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar enerjisinin, hareket enerjisine dönüşmesiyle çalışır ?
               A. Gemi         B. Uçak            C. Planör           D. Kağnı
      9. Hız ile zamanı çarptığımızda aşağıdakilerden hangisini buluruz?
              A. Aracın hızını   B. Kalan yolu    C. Alınan Yolu        D. Geçen süreyi
     10. Ağaçtan kopan yaprakların yere düşmesinin sebebi nedir?
              A. Hacim       B. Ağırlık      C. Yerçekimi        D. Kütle
11.Aşırı sıcak ve soğuktan etkilenmeyen, cansız ortamda yaşamayan canlı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) bakteriler              B) virüsler              C) mantarlar            D) küf mantarları
 
12. Aşağıda verilen hastalıklardan hangisine bakteriler neden olmaz?
      A) verem                  B) tifo                     C) kuduz                  D) kolera
 
13.Mantarlar hangi ortamda daha iyi yaşarlar?
    A) Bol ışıklı ortamda                            B) Işıksız ortamda
    C) Kurak ortamlarda                            D) Soğuk ortamlarda
 
14.Besinlerini kendileri yapamayan, dışarıdan, hazır olarak olan canlılara ne ad verilir?
 A) Ayrıştırıcı             B) Üretici              C) Tüketici           D) Protista
 
15.Üzerinde yaşadığı canlıya zarar veren canlı çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Parazit                  B) Etçil                  C) Otçul               D) Çürükçül
 
16.Ses nasıl meydana gelir?
          A)Ses maddenin titreşmesinden meydana gelir
          B)Sesi maddenin molekülleri çıkarır.
    C)Ses maddenin ağırlığından meydana gelir
           D)Ses maddenin hal değiştirmesinden meydana gelir
 
17. Ses aşağıdaki atomların hangisinde yayılmaz?
      A) Boşlukta                B) Katılarda              C) Sularda         D) Gazlarda
 
18. İlk ses kaydedilen araç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Video                      B) Pikap                   C) CD               D) fonograf
 
19. Yüksek şiddette seslerin oluşturduğu ortamda kulak zarının zarar görmesini önleyebilmek için aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıyız?
                 A)Ağız açık tutulmalıdır              B)Ağız kapatılmalıdır
                 C)Ağız ve burun kapatılmalıdır   D)Burun deliği açık tutulmalıdır
   
 20. Sesin bir engele çarparak tekrar bize gelmesine ne denir?
       A) tını                    B) şiddet                    C) yankı                 D) frekans
 
      21.Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıyı iyi iletmez?
          A) gümüş yüzük                 B) tahta kaşık       
          C) bakır tepsi                    D) demir çubuk
 
22. Isıtılan maddelerin hacimlerinin büyümesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 
       A)genişleme                    B) genleşme                  C) erime                 D) yoğunlaşma
 
23. Çevreye en az zarar veren yakıt hangisidir?
           A)doğalgaz                   B) linyit              C) benzin                 D) odun
 
24.Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki buharın tekrar sıvı haline dönüşmesini sağlar?
A)buharlaşma                B) kaynama                 C) erime                D) yoğunlaşma
 
25.Aşağıdakilerden hangisi yalıtım maddesi olarak kullanılmaz?
A)cam yünü              B) ahşap             C) bakır             D) köpük
 
TÜRKÇE
 1. D
 2. D
 3. A
 4. D
 5. D
 6. A
 7. D
 8. D
 9. D
 10. A
 11. B
 12. 12
 13. B
 14. C
 15. A
 16. C
 17. B
 18. A
 19. C
 20. C
 21. A
 22. C
 23. D
 24. B
 25. C

MATEMATİK
 1. C
 2. B
 3. A
 4. B
 5. C
 6. C
 7. D
 8. A
 9. A
 10. C
 11. D
 12. B
 13. C
 14. A
 15. D
 16. B
 17. A
 18. D
 19. A
 20. C
 21. C
 22. C
 23. C
 24. C
 
SOSYAL BİLGİLER
 1. B
 2. C
 3. C
 4. C
 5. D
 6. B
 7. D
 8. A
 9. C
 10. B
 11. B
 12. A
 13. A
 14. C
 15. D
 16. B
 17. C
 18. C
 19. A
 20. D
 21. C
 22. D
 23. D
 24. B
 25. A
 
FEN BİLGİSİ
 
 1. D
 2. C
 3. A
 4. A
 5. A
 6. C
 7. C
 8. C
 9. C
 10. C
 11. B
 12. C
 13. B
 14. C
 15. A
 16. A
 17. A
 18. D
 19. A
 20. C
 21. A
 22. A
 23. A
 24. D
 25. C
 
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: kll, 10.02.2014, 16:07 (UTC):
:) 3:Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

Saat  
   
Reklam  
   
Takvim  
   
Bugün 1 ziyaretçi (32 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=